Tìm nhanh
CHẤT NỮ
Dịch giả/Editor: [LA]_Vermouth
Designer: [L.A]_JianFei
Tổng chương: 190
Chương mới nhất: Chương 190
Tình trạng: Đã hoàn thành
Văn án: Chỉ vì một câu "Họa quốc yêu cơ" của Hoàng Thái tử Đại Tề, nàng thân là chất nữ phải ăn nhờ ở đậu, khổ càng thêm khổ.

Hôm nay nàng bỏ hết tất cả làm lại từ đầu, tuyệt đối không lấy sắc làm người. Chẳng qua là lần này nàng nữ giả nam trang, một lòng dựa vào tài nghệ kiếm sống, vì sao Hoàng Thái tử lại nói mắt nàng chứa xuân sắc, nàng muốn dựa vào gương mặt này để kiếm sống?

Nàng vội vàng giải thích, muốn nói với Thái tử, ngài thật sự nhìn lầm rồi. Thế nhưng Thái tử điện hạ lại nói: Ít lải nhải đi, ta sẽ thưởng cho ngươi cơm ăn!
ChươngTRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 3.096 21874 17/12/2019
Chương 2 2.744 15044 17/12/2019
Chương 3 2.832 13698 17/12/2019
Chương 4 2.790 12710 17/12/2019
Chương 5 2.713 12784 17/12/2019
Chương 6 2.879 12398 17/12/2019
Chương 7 2.631 12069 17/12/2019
Chương 8 2.627 12325 17/12/2019
Chương 9 2.733 12126 17/12/2019
Chương 10 2.546 12380 17/12/2019
Chương 11 2.552 11667 18/12/2019
Chương 12 2.808 10941 19/12/2019
Chương 13 2.412 10736 20/12/2019
Chương 14 2.718 10412 21/12/2019
Chương 15 2.498 10671 22/12/2019
Chương 16 2.491 10349 23/12/2019
Chương 17 2.590 10412 24/12/2019
Chương 18 3.026 10471 25/12/2019
Chương 19 2.539 10192 25/12/2019
Chương 20 2.624 10774 25/12/2019
Chương 21 4.565 11560 26/12/2019
Chương 22 4.056 8544 27/12/2019
Chương 23 2.547 10254 28/12/2019
Chương 24 5.074 10236 29/12/2019
Chương 25 4.759 8494 30/12/2019
Chương 26 2.796 10284 31/12/2019
Chương 27 2.536 9844 01/01/2020
Chương 28 2.831 9593 02/01/2020
Chương 29 2.506 9762 03/01/2020
Chương 30 3.035 8671 04/01/2020
Chương 31 2.712 7940 05/01/2020
Chương 32 2.665 9301 06/01/2020
Chương 33 2.596 7706 07/01/2020
Chương 34 2.638 8984 08/01/2020
Chương 35 2.642 9097 09/01/2020
Chương 36 2.504 8875 10/01/2020
Chương 37 2.507 8963 11/01/2020
Chương 38 2.405 7448 12/01/2020
Chương 39 2.482 8828 13/01/2020
Chương 40 2.420 9207 14/01/2020
Chương 41 2.854 9566 15/01/2020
Chương 42 2.561 7765 16/01/2020
Chương 43 2.596 9195 17/01/2020
Chương 44 2.687 9532 18/01/2020
Chương 45 2.712 7784 19/01/2020
Chương 46 2.763 9119 20/01/2020
Chương 47 2.712 8985 21/01/2020
Chương 48 2.841 9088 22/01/2020
Chương 49 2.866 9171 23/01/2020
Chương 50 2.653 7701 24/01/2020
Chương 51 3.291 9146 25/01/2020
Chương 52 2.685 9261 26/01/2020
Chương 53 2.613 7507 26/01/2020
Chương 54 2.791 8828 26/01/2020
Chương 55 3.156 7466 26/01/2020
Chương 56 2.837 8822 26/01/2020
Chương 57 2.471 8544 27/01/2020
Chương 58 2.627 8881 27/01/2020
Chương 59 2.953 7361 28/01/2020
Chương 60 2.617 7548 29/01/2020
Chương 61 2.547 9185 30/01/2020
Chương 62 2.700 7558 31/01/2020
Chương 63 2.582 8508 01/02/2020
Chương 64 2.631 9117 02/02/2020
Chương 65 2.840 7187 03/02/2020
Chương 66 2.467 8369 04/02/2020
Chương 67 2.552 8417 05/02/2020
Chương 68 2.520 7021 06/02/2020
Chương 69 2.797 8340 07/02/2020
Chương 70 2.716 7019 08/02/2020
Chương 71 2.543 6863 09/02/2020
Chương 72 2.705 8216 10/02/2020
Chương 73 2.782 8042 11/02/2020
Chương 74 2.902 6708 12/02/2020
Chương 75 2.788 7978 13/02/2020
Chương 76 2.535 7781 14/02/2020
Chương 77 2.622 7583 15/02/2020
Chương 78 2.678 7508 15/02/2020
Chương 79 2.532 7549 15/02/2020
Chương 80 2.735 6317 16/02/2020
Chương 81 2.484 7168 17/02/2020
Chương 82 2.611 6233 18/02/2020
Chương 83 2.791 6681 19/02/2020
Chương 84 2.729 5602 20/02/2020
Chương 85 2.572 6867 21/02/2020
Chương 86 2.596 6770 22/02/2020
Chương 87 2.723 6620 23/02/2020
Chương 88 2.535 6761 24/02/2020
Chương 89 2.744 5619 25/02/2020
Chương 90 2.780 6840 26/02/2020
Chương 91 2.543 6668 27/02/2020
Chương 92 2.794 5976 28/02/2020
Chương 93 2.719 7100 29/02/2020
Chương 94 2.668 6849 01/03/2020
Chương 95 2.700 6743 02/03/2020
Chương 96 2.790 6745 03/03/2020
Chương 97 2.843 5541 04/03/2020
Chương 98 2.655 6591 05/03/2020
Chương 99 2.801 5694 06/03/2020
Chương 100 2.766 7048 07/03/2020
Chương 101 2.668 6785 08/03/2020
Chương 102 2.652 6616 09/03/2020
Chương 103 2.653 6889 10/03/2020
Chương 104 2.736 6709 11/03/2020
Chương 105 2.962 5605 12/03/2020
Chương 106 2.753 6727 13/03/2020
Chương 107 2.864 6939 14/03/2020
Chương 108 2.933 5498 15/03/2020
Chương 109 2.956 6365 16/03/2020
Chương 110 2.782 6477 17/03/2020
Chương 111 3.049 5326 18/03/2020
Chương 112 2.802 6370 19/03/2020
Chương 113 2.600 6072 20/03/2020
Chương 114 2.700 6320 21/03/2020
Chương 115 2.666 6240 22/03/2020
Chương 116 2.784 5409 23/03/2020
Chương 117 2.808 6138 25/03/2020
Chương 118 2.680 5815 26/03/2020
Chương 119 2.518 6202 27/03/2020
Chương 120 2.646 5665 28/03/2020
Chương 121 2.997 5596 29/03/2020
Chương 122 2.754 6328 30/03/2020
Chương 123 2.819 5575 31/03/2020
Chương 124 2.995 5451 01/04/2020
Chương 125 2.985 6457 02/04/2020
Chương 126 2.845 6281 03/04/2020
Chương 127 2.675 6094 04/04/2020
Chương 128 2.798 6513 06/04/2020
Chương 129 2.760 5790 07/04/2020
Chương 130 2.838 5607 08/04/2020
Chương 131 2.798 6092 09/04/2020
Chương 132 2.843 6497 10/04/2020
Chương 133 2.803 5621 11/04/2020
Chương 134 2.902 6113 12/04/2020
Chương 135 2.879 6167 13/04/2020
Chương 136 2.720 6605 14/04/2020
Chương 137 2.825 6228 15/04/2020
Chương 138 2.838 6078 16/04/2020
Chương 139 2.708 6094 17/04/2020
Chương 140 3.194 5801 18/04/2020
Chương 141 2.770 6148 19/04/2020
Chương 142 2.826 5681 20/04/2020
Chương 143 2.595 6088 21/04/2020
Chương 144 2.726 6371 22/04/2020
Chương 145 2.704 6459 23/04/2020
Chương 146 2.748 6395 24/04/2020
Chương 147 2.819 6384 25/04/2020
Chương 148 2.984 5180 26/04/2020
Chương 149 2.814 5949 27/04/2020
Chương 150 2.693 5162 28/04/2020
Chương 151 2.634 6212 29/04/2020
Chương 152 2.843 5007 30/04/2020
Chương 153 2.827 5919 01/05/2020
Chương 154 2.804 4970 02/05/2020
Chương 155 2.755 6045 03/05/2020
Chương 156 2.813 5842 04/05/2020
Chương 157 2.717 5526 05/05/2020
Chương 158 2.830 5762 06/05/2020
Chương 159 3.103 4915 07/05/2020
Chương 160 2.761 6041 08/05/2020
Chương 161 2.757 5961 09/05/2020
Chương 162 2.635 6252 10/05/2020
Chương 163 2.721 5308 11/05/2020
Chương 164 2.558 5998 12/05/2020
Chương 165 2.700 6187 13/05/2020
Chương 166 2.764 6228 14/05/2020
Chương 167 2.776 5117 15/05/2020
Chương 168 2.648 6604 16/05/2020
Chương 169 2.784 5124 17/05/2020
Chương 170 2.682 6495 18/05/2020
Chương 171 2.610 5235 19/05/2020
Chương 172 2.741 6330 20/05/2020
Chương 173 2.642 6282 21/05/2020
Chương 174 2.746 5153 22/05/2020
Chương 175 2.520 6065 23/05/2020
Chương 176 3.090 4886 24/05/2020
Chương 177 2.823 5872 25/05/2020
Chương 178 2.775 6119 26/05/2020
Chương 179 2.622 7576 27/05/2020
Chương 180 2.657 5343 28/05/2020
Chương 181 2.687 5021 29/05/2020
Chương 182 2.780 4808 30/05/2020
Chương 183 2.673 4762 31/05/2020
Chương 184 2.584 4851 01/06/2020
Chương 185 2.584 4865 02/06/2020
Chương 186 2.496 4924 03/06/2020
Chương 187 2.850 4667 04/06/2020
Chương 188 2.642 4922 05/06/2020
Chương 189 3.215 5077 06/06/2020
Chương 190 3.806 6114 07/06/2020
Bình Luận (818 Bình Luận)
Truyện liên quan
BẠN TRAI XEM MẮT LÀ CẢNH SÁT DÊ XÒM?! Tác giả: Updating Đang tiến hành
EO THON Tác giả: Điềm Dữu Tử Đã hoàn thành
CẬU ĐỊNH TRỐN ĐI ĐÂU?! Tác giả: Team White Đang tiến hành
TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Đã hoàn thành
CHÚNG TA CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI NHÀ KHÔNG? Tác giả: Updating Đang tiến hành
CƯỚI XONG HÃY XXX Tác giả: Updating Đang tiến hành
HÒN ĐẢO CỦA BA CHÚNG TA Tác giả: Caffeine Studio Đang tiến hành
đánh giá độc giả
10
18097 lượt đánh giá
641404 lượt xem
Bìa minh họa
Nội dung truyện
Chất lượng dịch/edit
Tài khoản
Số chữ tích lũy: 1.295.709
Yêu thích: 563191
537
Danh vọng tích lũy: 11717
MP: 654510
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Yêu thích: 1948603
Danh vọng tích lũy: 4079
MP: 1627719
Được donate: 0
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước