Tìm nhanh
danh sách truyện
KHI QUÂN VI HOÀNG
Mễ Mâu Linh Vũ 198750 501592 Chương 81 Đã hoàn thành
MUỘI KHỐNG
Trường Câu Lạc Nguyệt 253574 173684 Chương 96 Đã hoàn thành
HOÀNG TẨU (H·CƯỜNG THỦ HÀO ĐOẠT)
Đại Phi 47839 161005 Chương 36 Đã hoàn thành
TỤC LÀNG
Giác 28854 46689 Chương 18 Đã hoàn thành
THE NUN
Giác 21617 29246 Chương 14 Đã hoàn thành
TRÙNG TANG
Giác 4932 26401 Chương 5 Đang tiến hành
CÓ TÊN CỐ CHẤP LUÔN MUỐN ĐỘC CHIẾM TÔI
Khúc Tiểu Khúc 319501 622060 Chương 92 Đã hoàn thành
CHIM NHỎ
Nhục Thố Tam Lượng 15411 80975 Chương 12 Đã hoàn thành
NỤ HÔN VỤN VỠ
Tây Tử Tự 5290 25281 Chương 5 Đã hoàn thành
SUỴT
Ngụy Thừa Trạch 60490 87323 Chương 34 Đã hoàn thành
MÊ MUỘI
A Tư Thất Lâm 106112 102267 Chương 74 Đã hoàn thành
TÙ BINH
Đinh Ngũ 54756 83609 Chương 44 Đã hoàn thành
THÊ ĐIỀU LỆNH Vụ Thỉ Dực 295720 25757 Chương 94 Đang tiến hành
NHẬT KÝ SI HÁN CỦA THIẾU GIA
Nhị Cửu 62037 77000 Chương 54 Đã hoàn thành
BỆ HẠ, KHÔNG THỂ
Đại Phi 149437 57387 Chương 109 Đã hoàn thành